Armenian Youth Centre of Toronto

Facebook Feed
4 years ago
Hamazkayin Canada

More pics to come.... Courtesy of J. H. Kuzuian Photography. Համազգայինի Արցախ Պարարուեստի Ուսումնարանի եւ Էրեբունի Պարախումբի ... See more

4 years ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Գոլոլեան Նախակրթարանի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ երէկ։ Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր սիրելի ... See more

4 years ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Պապայեան Մանկապարտէզի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ երէկ։ Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր սիրելի ... See more

4 years ago
Barev Centre

Յունիս 9, 2018
«ՍԱՍՈՒՆ« ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹԻՆ ԱՌԹԻՒ
(ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔ)

4 years ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Լափոյեան Երկրորդական Վարժարանի 14րդ հունձքի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ այսօր։ Յաջողութիւն կը ... See more

4 years ago
Sev

Season 14 (2017/2018)
Thank you to everyone who attended our 14th annual performance, we had such a blast performing for you all!
But we’re not done yet, next up:
1. Canada Day at #DundasSquare ... See more

4 years ago
Toronto Dance Industry Inc.

WOW! What a way to finish off our 30th Anniversary Season! 3 days, 9 shows, and more smiles than you can count! Dancers, you should be so proud of your performances this weekend. Thank you to all of ... See more

4 years ago
Toronto Dance Industry Inc.

What a great night we had to kick off Recital Weekend! Congratulations dancers on your great performances, you should be so proud! We are super excited to get back to it again this morning. Showtime ... See more

5 years ago
Legacy of Dance Academy

Showcase 2018 “That’s Showbiz” rehearsal, show and backstage pics. More to come...